FacebookMySpaceTwitterLinkedin

PROGRAM FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

Program Finansijsko knjigovodstvo je najosnovniji i najpotrebniji proizvod iz naše grupe knjigovodstvenih programa, potreban svakom registrovanom pravnom licu koji evidenciju o svom poslovanju obavljaju na svom računaru, samostalno ili uz pomoć ovlaštenog knjigovođe. Svaki od naših modula je predviđen za evidenciju do 999 firmi tako da su pogodni i za knjigovodstvene servise, koji na svojim računarima obavljaju knjigovodstvene usluge za svoje klijente. Ovaj program sastavljen je iz tri modula koji mogu raditi i samostalno neovisno jedan od drugog:

1. Modul Glavna knjiga sa analitikom kupaca i dobavljača

U ovaj modul dolaze podaci iz svih ostalih modula u kojima je predvidjeno i potrebno automatsko formiranje i prenos naloga u glavnu knjigu. Vrste dokumenata su razvrstane trocifrenom šifrom koja se po želji otvara u meniju Matični -> Tipovi naloga, za one vrste koje se uknjižavaju ručno, a moduli koji automatski prenose naloge sami otvaraju svoju vrstu dokumenta. Primjera radi B01 - Izvodi banaka, VPK - Veleprodajne kalkulacije, DNP- Direktana nabavka u maloprodaju...itd. Od ovih tipova dokumenata jedino nalog pocetnog stanja je sa fiksiranom oznakom B00 (B nula nula) jer se prilikom prenosa početnog stanja u novu poslovnu godinu formira nalog početnog stanja sa oznakom B00 i brojem recimo 001. Koncepcija unošenja promjena je na bazi petocifrenog subanalitičkog kontnog plana kojem se po potrebi dodaje još pet cifara šifre analitike (npr. kupca ili dobavljača). Ukoliko se neka analitika pojavljuje više puta na različitim kontima kao što se može desiti da su Vam neke od firmi ujedno i kupci i dobavljači, onda se ne otvara posebno konto za kupca a posebno za dobavljača za tu firmu nego se jedanput otvori šifra analitike i prudružuje petocifrenom kontu. Prilikom unošenja stavki u nalog ako se radi recimo o računu ili uplati po nekom računu u polje Broj veze obavezno treba naznačiti broj računa po kome je izvršena uplata da bi se po potrebi dobio ispravan IOS (Izvod otvorenih stavki).

Stavka glavnog menija Matični se nalazi u svakom od programa (modula) sa stavkama i šifrarnicima potrebnim za rad tog modula. Podaci unešeni u jednom modulu istovremeno se koriste u svim ostalim modulima (npr. ako otvorite šifru analitike u finansijskom tu istu šifru koristite za kupca kod fakturisanja ili dobavljača kod ulaznih kalkulacija).

Pod stavkom glavnog menija Nalozi vrši se unos, izmjena, brisanje, pregled i štampa naloga po određenim tipovima dokumenata, kao i sve ostale radnje potrebne za evidenciju promjena u tim nalozima. Svaki tip dokumenta/naloga ima svoj broj u raponu od 001 do 999. Ako se radi o 'ručnom' unošenju stavki, onda se to radi samo pod ovom opcijom menija, a ostalim opcijama dobijamo neophodne i željene izvištaje.

U podmeniju stavke Kartice imate pregled svih potrebnih vrsta kartica kao što su:

 • Analitičke kartice - Pregled, štampa i export u željeni format (npr. PDF) analitičkih i subanalitičkih kartica baziranih na petocifrenom kontu ili sa dodatom šifrom analitike (10-cifreno subanalitičko konto). Kartice možete dobiti za željeni vremenski period od datuma do datuma, kao i izabrati vrstu sortiranja ili recimo po želji odvojiti samo za jednu radnu/organizacionu jedinicu ili mjesto troška.
 • Sintetičke kartice - Za željeni period od konta do konta ovdje imate kartice za 3-cifrenu sintetiku, 2-cifrenu grupu i 1-cifrenu klasu, opet sa mogućnošću odvajanja za radnu jedinicu.
 • Kartice po tipu i broju nalogaZa željeni period od konta do konta ovdje imate kartice zbirno po tipu naloga (vrsti dokumenta) ili zbirno po tipu i broju naloga, sa mogućnošću odvajanja za radnu jedinicu.
 • Glavna knjiga (kartice)Za željeni period od konta do konta ovdje imate analitičke i subanalitičke kartice, sa mogućnošću odvajanja za radnu jedinicu.
 • Kartice otvorenih stavkiZa željeni period i određeno konto od šifre analitike (kupca) do šifre analitike možete dobiti karticu otvorenih stavki.
 • Izvod otvorenih stavki (IOS)Za željeni period i određeno konto od šifre analitike (kupca) do šifre analitike možete dobiti IOS. Ovdje možete izabrati želite li i IOS-e sa saldom nula, a imate i dvije opcije IOS-a: 1. na osnovu zatvaranja stavki po broju veze i 2. datumski zatvarane stavke.
 • Ručno zatvaranje stavki - Ovom opcijom možete izmjeniti broj veze na nekoj stavci bez vraćanja u nalog knjiženja i traženja po nalogu, sa ciljem da se stavke ispavno povežu zbog IOS-a.

Stavka glavnog menija Bilansi sadrži izvještaje:

 • Bruto,početni i bilans bez početnog stanja
 • Zaključni list
 • Bilans stanja
 • Bilans uspjeha

 Stavka glavnog menija Spiskovi sadrži razne spiskove:

 • Spisak po analitikama za konto
 • Spisak analitika za mjesto
 • Promet svih konta na analitici (prebijeno stanje)
 • Spisak po analitikama i prometu
 • Spisak po mjestu troška za konto
 • Promet svih konta na mjestu troška
 • Nenaplaćena potrazivanja preko (n) dana
 • Dospjele obaveze preko (n) dana
Vrati na početak

2. Modul Knjige ulaznih i izlaznih faktura (KUF i KIF) i PDV prijave

Knjigu ulaznih i izlaznih faktura moguće je voditi ručno popunjavajući za to predviđene knjige propisane zakonom ili u elektronskom obliku. Ovaj modul je sastavni dio programa finansijsko knjigovodstvo a popunjavanje se vrši automatskim prenosom iz ostalih modula (fakture,ulazne kalkulacije...) ili 'ručnim' unosom potrebnih stavki. Sa ovako evidentiranim knjigama automatski dobijate i mogućnost pregleda i štampe PDV prijave na osnovu koje možete popuniti originalni obrazac PDV prijave koji ste dobili od Direkcije za indirektno oporezivanje.

Pod stavkom glavnog menija KUF-KIF obavljate radnje vezane za KIF i KUF:

 • Pregled i štampa KUF-a
 • Ručni unos podataka za KUF
 • Pregled i štampa KIF-a
 • Ručni unos podataka za KIF
 • Obrazac prijave PDV-a
Vrati na početak

3. Modul Fakturisanja

Modul fakturisanja može samostalno raditi neovisno od ostalih modula iz programa finansijsko knjigovodstvo ali ako se koristi zajedno onda imate mogućnost automatskog formiranja naloga i prenos u glavnu knjigu, kao i prenos potrebnih podataka u knjigu izlaznih faktura (KIF). Konta na koja će se izvršiti knjiženje određuju se unosom radne jedinice na kojoj je već unešena šema kontiranja za tu radnu jedinicu. Fakture možete razdvajati sa 3-cifrenom oznakom (tip dokumenta/naloga) a brojevi faktura za svaki tip idu od 00001 do 99999. (npr. tip fakture: FA1-Fakturisanje prijevoza, FA2-Fakturisanje usluga, FA3-Fakturisanje....).

Ova vrsta fakturisanja koristi opisni naziv stavke za fakturisanje (bez šifara), tako da je najpogodniji za one firme koje u nazivu stavke moraju upisati dosta teksta ili opisati ono što fakturišu (npr. "Fakturišemo vam uslugu prijevoza...na relaciji toj i toj sa mjestom utovara...istovara.....itd".

Svi naši moduli za fakturisanje iz bilo kojeg programa, pa tako i ovaj, mogu komunicirati sa svim fiskalnim uređajima za koje je naša firma ovlašteni serviser (Tring Gračanica,Kimtec Vitez,Mikroelektronika Banja Luka).

Da bi se zadovoljila zakonska forma izleda i sadržaja faktura (A4) i sadržaja stavke fiskalnog računa na fiskalnim računima ovakve vrste faktura automatski se ispisuje 'Stavke po fakturi TIP-BROJ' sa količinom 1 i ukupnim iznosom fakture sa PDV-om. Na fakturi (A4) se evidentira i uštampava broj fiskalnog ili reklamiranog računa. Vaša obaveza je da kupcu uz fakturu isporučite i fiskalni račun.

U okviru ovog modula takođe možete raditi ponude i predračune/profakture, kao i neophodne radnje sa fiskalnim uređajima ( dnevni izvještaji, presjeci stanja, duplikati, unos i iznos novca, itd...). Ako modul radi u sklopu finansijsko knjigovodstvo onda imate mogućnost automatskog formiranja naloga i slanja u glavnu knjigu, kao i pregled i štampu istih.

Vrati na početak

Prijavite se za više sadržaja...

Pronađite nas na Facebook-u